Regulamin

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego IKA POLSKA


1. Warunki ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia i korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym

1.1. Sklep internetowy IKA POLSKA jest zarządzany i prowadzony przez IKA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. wpisanym do KRS pod numerem 0000346531 (Administrator).

Dane firmy:

IKA POLSKA E. Roszak Sp. k.

ul. Forteczna 19

61-362 Poznań

Nip: PL7822491163

Regon: 301324356

1.2. Kontakt ze Sklepem internetowym www.ika.pl można uzyskać pod numerem telefonu 61 6531080, droga mailową od adresem sklep@ika.pl, jak również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.

1.3. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych.

1.5. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu IKA POLSKA są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem.

1.6. Sklep internetowy IKA POLSKA oraz poszczególne jego elementy podlegają ochronie prawnej.

2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

2.1. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący IKA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

2.2. Sklep internetowy www.ika.pl – prowadzony w języku polskim przez Administratora serwis internetowy wraz z poszczególnymi jego elementami utrzymywany przez Administratora w domenie www.ika.pl , umożliwiający świadczenie Usług - dokonywanie zakupu Produktów za pośrednictwem Internetu.

2.3. Usługa – odpłatna działalność świadczona przez Administratora w ramach Sklepu internetowego IKA POLSKA za pośrednictwem Internetu, polegająca na sprzedaży Produktów.

2.4. Produkt/y – artykuły dostępne w sklepie internetowym.

2.5. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep internetowy IKA POLSKA skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Nabywcę formą dostawy/odbioru.

2.6. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która założyła Konto, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.

2.7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.

2.8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

2.9. Nabywca - zarejestrowany Użytkownik Sklepu internetowego IKA POLSKA, który dokonał zakupu w sklepie internetowym IKA POLSKA poprzez dokonanie wyboru Produktu, podanie swych danych niezbędnych do realizacji zamówienia, zatwierdzenie zamówienia oraz zapłatę ceny. Nabywcą może być zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca.

2.10. Login (nazwa Użytkownika) – ciąg znaków będący indywidualnym oznaczeniem Użytkownika umożliwiający jego identyfikację w Sklepie internetowym IKA POLSKA, wybierany przez Użytkownika podczas Rejestracji, składający się z minimum 5 znaków, tj. małych i wielkich liter (a-z lub A-Z) bez polskich znaków diaktrycznych, cyfr i/lub znaków specjalnych.

2.11. Hasło – unikalny ciąg znaków używany do logowania się w Sklepie internetowym IKA POLSKA, wybierany przez Użytkownika podczas Rejestracji z możliwością jego późniejszej zmiany w ustawieniach Konta, składający się z minimum 8 znaków, tj. małych i wielkich liter (a-z lub A-Z) bez polskich znaków z diaktrycznych, cyfr i/lub znaków specjalnych.

2.12. Konto – udostępnione bezpłatnie Użytkownikowi przez Administratora prawo dostępu do zasobów Sklepu internetowego IKA POLSKA, w którym gromadzone są przekazane dobrowolnie przez Użytkownika dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w serwisie, prowadzone przez Administratora dla Użytkownika pod unikalną nazwą Użytkownika (login), korzystanie z którego wymaga dokonania rejestracji oraz każdorazowego podania loginu i hasła.

2.13. Rejestracja - bezpłatna procedura zakładania Konta w Sklepie internetowym IKA POLSKA oraz akceptacja Regulaminu.

2.14. Regulamin - niniejszy regulamin.


3. Warunki korzystania ze Sklepu internetowego IKA Polska

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego IKA POLSKA jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Sklepie internetowym IKA POLSKA (dokonywanie zakupów poprzez rejestrację) bądź rozpoczęcie procesu składania zamówienia przez podanie danych osobowych i adresowych (dokonywanie zakupów bez rejestracji).

3.2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora przekazanych w formularzu rejestracyjnym dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów, wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu internetowego IKA POLSKA.

3.3. Korzystanie ze Sklepu internetowego IKA POLSKA oznacza akceptację Regulaminu. Zalogowanie w Sklepie internetowym IKA POLSKA oznacza akceptację Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

3.4. Sklep internetowy IKA POLSKA świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

3.5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego IKA POLSKA, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3.6. Administrator dołoży wszelkich starań, by Sklep internetowy IKA POLSKA funkcjonował w sposób ciągły. Administrator zastrzega, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego IKA POLSKA mogą wystąpić przerwy, w szczególności w celu dokonania aktualizacji danych, naprawy systemu lub dokonania innych prac konserwacyjnych, o czym Administrator informuje ogłoszeniem na stronie www Sklepu internetowego IKA POLSKA.

3.7. Usługi są świadczone przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego IKA POLSKA do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Administratora. Administrator jest uprawniony do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników, z zastrzeżeniem zachowania praw Nabywcow, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.

3.8. Prawidłowe i pełne korzystanie przez Użytkowników z Usług oferowanych przez Administratora w ramach Sklepu internetowego IKA POLSKA wymaga posiadania komputera z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowanym oprogramowaniem i przeglądarką internetową, a także konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze, przy czym korzystanie z niektórych aplikacji Sklepu internetowego IKA POLSKA może być uzależnione od instalacji oprogramowania, np. typu Java, Java Script itp.

3.9. W przypadku świadczenia Usług Administrator nie jest dostawcą Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do Internetu.

3.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

3.11. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, jak np. wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Administrator informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Administratora, jak i Użytkownika. Użytkownik przyjmuje niniejszym do wiadomości, że mimo stosowania przez Administratora rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

3.12. Administrator oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

3.13. Cenniki lub reklamy umieszczone w Sklepie internetowym IKA POLSKA są jedynie informacją handlową i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią one jedynie zaproszenie do rokowań w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.14. Sklep internetowy IKA POLSKA nie odpowiada za różnice w wyglądzie lub kolorach zamówionych Produktów z otrzymanymi, które wynikają z powodów technicznych lub związanych z różnym odwzorowaniem kolorów Produktów na różnych komputerach, jak i wynikających ze specyfiki Produktu, tj. np. struktury szkła, jego gęstości itp.

3.15. Sklep internetowy IKA POLSKA zastrzega możliwość czasowej niedostępności Produktów w żądanej przez Nabywcę kolorystyce, rozmiarze, ilości.

3.16. Sklep internetowy IKA POLSKA oraz poszczególne jego elementy, w szczególności jego nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, baza danych oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe jest własnością Administratora lub podmiotów, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy i podlega ochronie prawnej.

3.17. Wszystkie Produkty i ich nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3.18. Zdjęcia prezentujące Produkty umieszczone na stronie Sklepu internetowego IKA POLSKA mają charakter poglądowy i mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu Produktu/ów ani nie pokazywać wszystkich szczegółów. Obsługa Sklepu internetowego IKA POLSKA jest gotowa do odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wyglądu Produktu/ów, jak i ich parametrów technicznych i innych cech, a w razie konieczności, do udostępnienia drogą e-mail zdjęć lub rysunków, które mogłyby te wątpliwości rozwiać.

3.19. Dostawa Produktu, który znajduje się na stanie magazynowym Sklepu internetowego IKA POLSKA, następuje w ciągu 3 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Sklep internetowy IKA POLSKA. Dostawa Produktów na specjalne zamówienie będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach, o czym Nabywca będzie poinformowany w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w ramach warunków realizacji zamówienia.


4. Przyjmowanie i realizacja zamówienia

4.1. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.ika.pl . Klient po zarejestrowaniu (przycisk „Zarejestruj się”) i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, dostaje potwierdzenie założenia konta na podany podczas rejestracji adres e-mail. Istnieje również możliwość dokonania zakupów w sklepie internetowym IKA POLSKA bez konieczności rejestracji.

4.2. Następnie Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu wysyłki/odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.

4.3. W Koszyku, Klient wskazuje: a) Zamawiane produkty (podając odpowiednią ilość oraz ich rodzaj); b) Adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony; c) rodzaj dokumentu księgowego potwierdzającego sprzedaż: paragon fiskalny lub faktura VAT; d) sposób dostawy; e) sposób płatności; f) kod rabatowy (opcjonalnie).

4.4. Klient po zapoznaniu się z regulaminem sklepu i zaakceptowaniu jego warunków składa zamówienie przez wybór polecenia „ZAMAWIAM”.

4.5. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży Sklepu internetowego IKA POLSKA przez obsługę sklepu) Użytkownik otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie zostało złożone. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość m.in. telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

4.6. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy IKA POLSKA przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.7. Sklep internetowy IKA POLSKA rozpoczyna realizację zamówienia: a. w przypadku zamówień złożonych w procedurze płatności przy odbiorze, niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia od Użytkownika. b. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po zaksięgowaniu dokonanej przez Użytkownika wpłaty na rachunek bankowy Sklepu internetowego IKA POLSKA wskazany przy zamówieniu. Klient zobowiązany jest do podania w tytule przelewu numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska Zamawiającego zgodnie ze schematem podanym w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. W przeciwnym przypadku może nastąpić wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

4.8. Sklep internetowy IKA POLSKA w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w zamówieniu zostaną umieszczone dane pozwalające na prawidłową identyfikację Użytkownika, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

4.9. W przypadku, gdy Produkt jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu internetowego IKA POLSKA) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Użytkownika w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, Sklep internetowy IKA POLSKA ma prawo do odstąpienia od realizacji Umowy. W takim wypadku Sklep internetowy IKA POLSKA najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, zawiadamia Nabywcę o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Nabywcy sumę pieniężną.

4.10. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 14 dni kalendarzowych, Nabywca jest informowany przez obsługę Sklepu internetowego IKA POLSKA o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

4.11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba Produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się Produktów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep internetowy IKA POLSKA poinformuje o tym fakcie Użytkownika. W takim wypadku Sklep internetowy IKA POLSKA będzie uprawniony do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy.

4.12. Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon lub faktura VAT, zgodnie z dyspozycją Użytkownika przekazaną w zamówieniu.

4.13. Sklep internetowy IKA POLSKA zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta.


5. Zakupy bez rejestracji

5.1. Podmiot zainteresowany zrobieniem jednorazowych, szybkich zakupów w Sklepie internetowym IKA POLSKA (z pominięciem procesu rejestracji i logowania w Sklepie internetowym IKA POLSKA) wybiera interesujące go Produkty, wypełnia formularz „Zakupy bez rejestracji”, w którym podaje m.in. swój adres e-mail i telefon kontaktowy (w celu wysłania potwierdzenia złożenia oraz przyjęcia zamówienia do realizacji lub do kontaktu w przypadku podania niepełnych danych. Należy pamiętać, że w takim wypadku podmiot: nie ma osobistego koszyka, nie może śledzić statusu swojego zamówienia, nie ma wglądu w historię swoich zamówień, przy ponownych zakupach wszystkie wymagane dane będzie trzeba podać ponownie.

5.2. Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym punkcie oraz charakteru nabywania Produktów bez rejestracji, postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych, dotyczące Użytkowników, którzy nabywają Produkty, stosuje się odpowiednio do podmiotów dokonujących nabycia Produktów bez Rejestracji. Przyznanie podmiotom dokonujących nabycia Produktów bez Rejestracji pełnych uprawnień jakie przysługują Użytkownikom zgodnie z Regulaminem (w tym: śledzenie statusu swojego zamówienia, wgląd w historię zamówień, wysyłanie wiadomości do Sklepu internetowego IKA POLSKA, możliwość wystawiania komentarzy) może zostać uzależnione od dokonania Rejestracji.


6. Zmiany w zamówieniu

6.1. Użytkownik może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania Produktów do wysyłki). Użytkownik może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.]

6.2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem internetowym IKA POLSKA poprzez e-mail pod adresem sklep@ika.pl lub telefonicznie pod numerem +48 61 6531080 Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Użytkownika jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji.


7. Ceny Produktów

7.1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego IKA POLSKA podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (cena brutto).

7.2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

7.3. Sklep internetowy IKA POLSKA zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów umieszczonych na stronie internetowej Sklepu internetowego IKA POLSKA, wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego IKA POLSKA bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


8. Dostawa

8.1. Dostawa Produktów odbywa się w wybrany przez Użytkownika i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostawy obowiązującym w dniu złożenia przez Użytkownika zamówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach pomocy w zakładce "Warunki dostawy".

8.2. W przypadku złożenia przez Użytkownika zamówienia na Produkty nietypowe lub o wysokiej wartości, Sprzedawca może, w procesie potwierdzenia zamówienia, zażądać wpłaty zadatku na poczet realizacji zamówienia lub przedpłaty pełnej wartości zamówienia, co będzie zaznaczone w warunkach realizacji zamówienia. Przedpłata taka będzie udokumentowana fakturą VAT, wystawioną przez Sprzedawcę.


9. Czas realizacji zamówienia

9.1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy.

9.2. Przy każdym Produkcie podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do przyjęcia zamówienia do wysłania paczki ze Sklepu internetowego IKA POLSKA wybraną przez Nabywcę formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na Produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, a termin wysyłki dla zamówienia określany jest na podstawie Produktu o najdłuższym czasie realizacji.

9.3. Czas dostawy jest ustalany zgodnie z pkt 5 - 7 ust. IV Regulaminu.

9.4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Nabywcę lub przygotowywane są do odbioru z Hurtowni, w zależności od wyboru Nabywcy dokonanego przy składaniu zamówienia.

9.5. Sposób i deklarowane przez przewoźników terminy dostawy dla zamówień: Sposoby i czas dostawy w Polsce:

a) Paczka pocztowa, przewidywany czas dostawy – według wewnętrznych regulaminów Poczty Polskiej. Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych;

b) firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 2 dni robocze. Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

c) odbiór osobisty w Hurtowni, d) tego samego dnia roboczego po potwierdzeniu zamówienia e-mailem przez Sklep Internetowy IKA POLSKA

9.6. Sklep internetowy IKA POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Nabywcę nieprawidłowego adresu dostawy.


10. Formy płatności i nadpłaty

10.1. Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a) płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

b) płatność gotówką w przypadku zamówienia odbieranego osobiście w Hurtowni

c) przelew bankowy wykonywany z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto: Bank Millennium, rachunek nr. 73 1160 2244 7245 0000 0001 6331 bez względu na formę dostawy/odbioru.

10.2. W przypadku wybranych Produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep internetowy IKA POLSKA zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednia przy opisie Produktu.


11. Reklamacje Produktów

11.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

a) Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

b) Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: IKA POLSKA, 61-362 Poznań ul. Forteczna 19

c) Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres sklep@ika.pl W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

d) Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

e) Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

f) Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

g) W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.

11.2 Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy sklep@ika.pl, bądź listownie na adres sklepu: IKA POLSKA, 61-362 Poznań ul. Forteczna 19

b) W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, rodzaj, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

c) Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

d) Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.


12. Prawo odstąpienia od umowy

12.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

IKA POLSKA,

61-362 Poznań

ul. Forteczna 19

bądź też mailowo na adres: sklep@ika.pl

12.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną- od dnia jej zawarcia.

12.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

12.4. W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie §12.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

12.5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

12.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

12.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

i) jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

j) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

k) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

l) zawartej w drodze aukcji publicznej;

ł) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12.10. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.


13. Reklamacje Usług

13.1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą realizacji Usług przez Administratora, jeżeli Usługi nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

13.2. Reklamację można złożyć na piśmie za pomocą listu poleconego wysłanego na adres Sklepu internetowego IKA POLSKA wskazanego w pkt. 1.3. Regulaminu bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika (w szczególności login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

13.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji a przed jej rozpatrzeniem, Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

13.4. Za dzień złożenia reklamacji uznaje się dzień odebrania przez Administratora reklamacji w prawidłowej postaci, zawierającej wszelkie wymagane elementy i nie wymagającej uzupełnienia.

13.5. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 60 dni od zaistnienia zdarzeń stanowiących przyczynę reklamacji.

13.6. Odpowiedź na reklamację, po jej rozpatrzeniu przez Administratora, zostaje wysłana na kontaktowy adres e-mail Użytkownika podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.


14. Rola Administratora oraz prawa i obowiązki Użytkownika

14.1. Zakazane jest korzystanie z Konta Użytkownika przez osoby trzecie jak i korzystanie z Kont innych Użytkowników.

14.2. Administrator zezwala Użytkownikowi na korzystanie ze Sklepu internetowego IKA POLSKA poprzez łączenie się z serwerem Administratora za pomocą udostępnionego Użytkownikowi Konta.

14.3. Zabronione jest wykorzystanie z zasobów Sklepu internetowego IKA POLSKA przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszający uzasadnione interesy Administratora.

14.4. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania hasła i loginu w bezpiecznym miejscu i do nie udostępniania ich osobom trzecim.

14.5. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania z jednego, kilku lub wszystkich Kont Użytkownika lub zawieszenie (blokada) możliwości korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego IKA POLSKA, w przypadkach wskazanych w Regulaminie. Zablokowanie możliwości korzystania z Konta (blokada Konta) oraz blokada możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego IKA POLSKA, wyłączają możliwość dokonywania jakichkolwiek operacji poprzez Konto, którego dotyczy blokada.

14.6. Administrator może zablokować na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta danego Użytkownika lub zablokować możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego IKA POLSKA, w przypadku, gdy działania lub zaniechania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Administratora lub w inny sposób szkodzą Administratorowi.

14.7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania będące podstawą do zablokowania Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.

14.8. Użytkownik, którego Konto jest zablokowane, nie może ponownie dokonać Rejestracji w Sklepie internetowym IKA POLSKA bez uprzedniej zgody Administratora.

14.9. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikom najwyższej jakości świadczonych Usług, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego korzystania lub brak możliwości korzystania ze Sklepu internetowego IKA POLSKA przez Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora, wynikające w szczególności z działania siły wyższej, awarii sprzętu lub niedozwolonej ingerencji Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę wprowadzonych przez Użytkowników danych.

14.10. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnego modyfikowania zasobów Sklepu internetowego IKA POLSKA.

14.11. Użytkownik wyraża zgodę na logowanie się do Konta Użytkownika osób wyznaczonych przez Administratora, w celu prawidłowej obsługi technicznej Konta (w szczególności w celu udzielenia pomocy na rzecz Użytkownika).


15. Polityka prywatności

15.1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Administrator jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Administratora oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

15.2. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze Sklepu internetowego IKA POLSKA w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

15.3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: nazwisko, imiona, pseudonim Użytkownika, adres poczty elektronicznej Użytkownika, adres korespondencyjny lub adres zamieszkania Użytkownika, numer telefonu Użytkownika.

15.4. Administrator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne): oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług, informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.

15.5. Zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), Administratorem danych jest IKA Polska E. Roszak spółka komandytowa,

ul. Forteczna 19,

61-362 Poznań,

tel. (+48 61) 653 10 80.

Z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych

Użytkownik może skontaktować się mailowo info@ika.pl  lub wysyłając korespondencję na adres pocztowy Administratora z dopiskiem „Do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych“.

15.6. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, w tym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

15.7. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz – jeżeli są spełnione odpowiednie warunki prawne – prawo do korygowania, usuwania danych oraz do ograniczania ich przetwarzania. Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych w ustrykturyzowanym i powszechnym formacie, w którym mogą one być odczytywane maszynowo. Powyższe obejmuje prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych osobowych. Jeżeli jest to technicznie możliwe, Użytkownik może także wymagać, aby Administrator przekazał dane osobowe bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej. Dodatkowo Użytkownik może wnieść do organu nadzorczego skargę w sprawie przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych.

15.8. Administrator gromadzi, zapisuje i przetwarza dane Użytkownika w ramach świadczenia Usług, łącznie z ewentualnymi późniejszymi rękojmiami, w celu realizacji Usług, na potrzeby administracji technicznej, dla własnych celów marketingowych oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom. Dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją Usługi lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody Użytkownika. Przykładowo, w ramach świadczenia Usługi dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane współpracującym z Administratorem usługodawcom, takim jak przewoźnicy czy firmy logistyczne, przy czym podmioty te otrzymują wyłącznie dane osobowe Użytkownika niezbędne dla realizacji Usługi i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane Użytkownika usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego świadczenia. Dane Użytkownika usuwamy, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli prawo przewiduje obowiązki związane z przechowywaniem danych. Podstawę prawną gromadzenia danych osobowych przez stronę internetową stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

15.9. W przypadku korzystania ze sklepu internetowego IKA POLSKA w celach czysto informacyjnych, a więc jeśli Użytkownik nie rejestruje się lub jeśli w inny sposób nie przekazuje informacji, to Administrator gromadzi tylko te dane osobowe, które przeglądarka Użytkownika przesyła na serwer Administratora.

Jeśli Użytkownik chce obejrzeć sklep internetowy IKA POLSKA, wówczas Administrator gromadzi następujące dane, które są dla niezbędne z technicznego punktu widzenia, aby móc wyświetlić Użytkownikowi stronę sklepu internetowego IKA POLSKA i zapewnić stabilność i bezpieczeństwo:

  • adres IP,
  • data i godzina zapytania,
  • różnica stref czasowych w stosunku do czasu uniewersalnego (GMT),
  • treść żądania/kod odpowiedzi HTTP,
  • przesłana ilość danych,
  • strona internetowa, z której pochodzi zapytanie,
  • przeglądarka internetowa,
  • system operacyjny,
  • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Podstawę prawną gromadzenia danych osobowych przez sklep internetowy (stronę internetową) stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

15.10. Administrator stosuje pliki "cookies".


Czym są ciasteczka (pliki cookie)?

Ciasteczka to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych Użytkownika, służące do zapisywania przez przeglądarkę Użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z systemem Administratora. Istnieją dwa rodzaje ciasteczek, tak zwane ciasteczka sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki przez Użytkownika, oraz ciasteczka tymczasowe/stałe, które są przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych Użytkownika. Informacje zbierane przy pomocy plików "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego IKA POLSKA. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" może uniemożliwić korzystanie ze sklepu internetowego IKA POLSKA.

Jakie dane są zapisywane w ciasteczkach?

W ciasteczkach stosowanych przez Administratora zapisywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych Użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane Użytkownika, umożliwiające bezpośrednie przypisanie pliku cookie do Użytkownika, nie są zapisywane w pliku cookie. Na podstawie technologii cookie uzyskujemy jedynie pseudonimizowane informacje, przykładowo o tym, które strony naszego sklepu Użytkownik odwiedził, które produkty oglądał itp.


16. Zmiany Regulaminu i rozwiązanie umowy

16.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.

16.2. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach Regulaminu, w tym poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Sklepu internetowego IKA POLSKA.

16.3. Aktualny Regulamin jest umieszczany na stronie internetowej Sklepu internetowego IKA POLSKA oraz udostępniany nieodpłatnie Użytkownikowi, a także na każde jego żądanie.

16.4. Zmiana staje się skuteczna z dniem wskazanym przez Administratora, który to dzień nie może być wyznaczony wcześniej niż z upływem 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu umieszczenia na stronie Sklepu internetowego IKA POLSKA zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

16.5. Użytkownik może odmówić akceptacji zmian Regulaminu przesyłając Administratorowi za pośrednictwem formularza kontaktowego oświadczenie o odmowie akceptacji zmian w terminie 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Użytkownika przez Administratora o zmianie Regulaminu. Niedostarczenie odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Użytkownika.

16.6. Przesłanie do Administratora odmowy akceptacji zmian w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Użytkownika przez Administratora o zmianie Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Administratora informacji o odmowie akceptacji zmian. W okresie wypowiedzenia, Użytkownika obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany.


17. Postanowienia końcowe

17.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie www Sklepu internetowego IKA POLSKA.

17.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, lub okaże się niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas zostanie ono uznane za wyjęte z niniejszego Regulaminu i nie będzie naruszało ważności i możliwości wyegzekwowania pozostałych jego postanowień.

17.3. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Sklepu internetowego IKA POLSKA będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo polskie sądy powszechne.

Menu

Ustawienia